Nguyễn Thị Minh Thanh

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 10/30/1993
Vị trí việc làm: Giảng viên