NGUYỄN THỊ KIM CHUNG

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 05/02/1972
Chuyên môn: Văn chương
Quốc tịch: Việt Nam