NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 23/10/1986
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam