NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 14/01/1976
Chuyên môn: Master of art in teaching English to speakers of other languages
Quốc tịch: Việt Nam