NGUYỄN TẤT VIỄN

Giới tính: Nam
Năm sinh: 02/10/1954
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán: xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật; Tại: Đại học Tổng họ-p Quốc gia Ba cu, Cộng hòa Xô viết Azec-bai-gian
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1997; Chuyên ngành: Luật; Tại: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)
Chức danh KH: Phó giáo sư. Năm: 2002
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Nga.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


Nguyên Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp nhà nước: “Các yếu tố quy định và chi phối quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam”. Chủ nhiệm: Nguyễn Tất Viễn. Năm: 2001 – 2004

[2] Đề tài cấp nhà nước: “Hiệu quả xét xử của Toà án nhân dân”. Chủ nhiệm: Nguyễn Tất Viễn. Năm: 2002 – 2005

[3] Đề tài cấp nhà nước: “Đánh giá hệ thống chính trị Việt Nam những năm đầu đổi mới”. Chủ nhiệm: Nguyễn Tất Viễn. Năm: 2005 – 2007

[4] Đề tài cấp nhà nước: “Các tiêu chí đánh giá năng lực hệ thống chính trị”. Chủ nhiệm: Nguyễn Tất Viễn. Năm: 2007 – 2010

[5] Đề tài cấp bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”. Chủ nhiệm: Nguyễn Tất Viễn. Năm: 2010 – 2011

[6] Đề tài cấp nhà nước: “Thể chế hòa giải ở Việt Nam, những vấn đề lịch sử và đương đại, Mã số ĐTĐL/2011”. Chủ nhiệm: Nguyễn Tất Viễn. Năm: 2012 – 2014

[7] Đề tài cấp nhà nước: “Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Phó chủ nhiệm: Nguyễn Tất Viễn. Năm: 2014 – nay

Sách và giáo trình


[1] Some Issues on Legislation and Law Enforcement Serving the Renovation in Vietnam. Tạp chí Đại học Luật, Nagoya, Nhật Bản. Năm: 1998.

[2] Hương uớc và việc xây dựng thực hiện hương ước mói. tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Viện Nhà nước và pháp luật. Năm: 2003.

[3] Tăng cường hơn nữa vai trò của Hội thẩm trong phiên toà hình sự. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp. Năm: 2003.

[4] Khái niệm, ý nghĩa của rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Tạp chí Dân Chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp. Năm: 2003.

[5] Tác động của thực tiễn xét xử đến việc áp dụng thống nhất pháp luật và hoàn thiện pháp luật. Tạp chí Thông tin Khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp. Năm: 2004.

[6] Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và những biện pháp nâng cao hiệu quả của phổ biến, giáo dục pháp luật. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp. Năm: 2006.

[7] Thực trạng và phương huớng hoàn thiện các hình thức tiếp cận thông tin pháp luật của nguời dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ III; Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Năm: 2008.

[8] Khái niệm, ý nghĩa của rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp. Năm: 2009.

[9] Suy nghĩ về CO’ quan công tố ở Việt Nam trong cải cách tư pháp. Tạp chí Thông tin khoa học Viện Nhà nuớc và pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm: 2009.

[10] Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong tình hình hiện nay. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp. Năm: 2010.

[11] Bộ luật hình sự năm 1985, một công trinh lập pháp quan trọng của Nhà nước ta. Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “1000 năm Thăng Long vói các sự kiện chính trị- pháp lý trọng đại của đất nước”. Năm: 2010.

[12] Phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền con nguời và công lý nhìn từ góc độ xây dựng nhà nuớc pháp quyền. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp. Năm: 2011.

[13] Một số ý kiến về chế định Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong Dự thảo sửa đổi Hiển pháp 1992. Tạp chí Thông tin Khoa học lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội. Năm: 2013.

[14] Phương hướng hoàn thiện thể chế hòa giải ở Việt Nam. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp. Năm: 2014.

[15] Quyền tư pháp và thi hành án. Tạp chí tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ. Năm: 2014.

[16] Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo lý luận lần thứ 10, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung quốc, Họi đồng lý luận Trung ương. Năm: 2014.

[17] Hoàn thiện thể chế pháp lý thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp. Năm: 2016.

[18] Sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phù họp vói những quy định về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013. Thông tin Khoa học lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc ủy ban thường vụ Quốc hội. Năm: 2016.