NGUYỄN LONG TIÊN

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 20/07/1984
Chuyên môn: Tiếng Anh
Quốc tịch: Việt Nam