NGUYỄN HUỲNH NHÂN

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 01/11/1986
Chuyên môn: Kế toán
Quốc tịch: Việt Nam