NGUYỄN HỒ HẢI ANH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 01/04/1988
Chuyên môn: Du lịch
Quốc tịch: Việt Nam