NGUYỄN DUY HƯNG

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 16/06/1983
Chuyên môn: Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
Quốc tịch: Việt Nam