NGUYỄN BÙI TƯỜNG THI

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 24/09/1982
Chuyên môn: Quản lý giáo dục
Quốc tịch: Việt Nam