NGUYỄN BÁ HOÀNG

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 6/3/1990
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng
Quốc tịch: Việt Nam