NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Học hàm – học vị: Phó giáo sư – Tiến sĩ
Năm sinh: 25/02/1952
Chuyên môn:Tâm lý học
Quốc tịch: Việt Nam