NGÔ THỊ MỸ ANH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 30/03/1982
Chuyên môn: Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
Quốc tịch: Việt Nam