MILI APURVA MANEK

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 07/02/1977
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Ấn Độ