MAI VĂN THÀNH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 29/07/1984
Chuyên môn: Tổ chức và quản lý vận tải
Quốc tịch: Việt Nam