MAI HỮU PHƯƠNG

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 02/10/1993
Chuyên môn: Di truyền học
Quốc tịch: Việt Nam