LÊ XUÂN VŨ

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 08/02/1984
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam