LÊ TRÚC ANH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 30/01/1992
Chuyên môn: Địa lý học
Quốc tịch: Việt Nam