LÊ THỊ BÍCH THUẬN

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 18/10/1957
Chuyên môn: Kiến trúc
Quốc tịch: Việt Nam