KANG MIGYU

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh:  10/10/1969
Vị trí việc làm: Giảng viên