HOÀNG THỊ CHỈNH

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 28/05/1954
Nơi sinh: Phú Thọ
Quê quán: Tam Nông – Phú Thọ
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Tại: Viện Nông nghiệp Trimiriazep, Matscova , Liên xô cũ.
Đơn vị công tác: Trường đại học Kinh tế TP. HCM
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1986; Chuyên ngành: Kinh, tế nông nghiệp; Tại: Viện Nông nghiệp Trimiriazep, Matscova, Liên xô cũ
Chức danh KH: Giáo sư. Năm: 2003.
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Nga.
Địa chỉ liên hệ:
Quá trình giảng dạy và công tác


1977 – 1978: Giảng viên trường đại học Kinh tế kế hoạch Hà Nội (nay là trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội).
1978 đến nay: Giàng viên trường đại học Kinh tế TP HCM.
Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp cơ sở: Quy hoạch HTX An Lạc, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 1988 – 1989.[2] Đề tài cấp cơ sở: Phảt triển công nghiệp ở nông thôn của một số nước châu Á. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 1993 – 1994.[3] Đề tài cấp tỉnh: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trình độ dân trí huyện Ồ Môn tỉnh Cần Thơ. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 1999 – 2000.[4] Đề tài cấp thành phố: Lộ trình tham gia ATA đối với một số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn thành phổ HCM. Tham gia đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 2001 – 2002.[5] Đề tài cấp bộ: Định hướng phát triến thủy sản Việt Nam đến năm 2010. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 2002 – 2003.[6] Đề tài cấp bộ: Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp Cà Mau theo hướng phát triển bền vững. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 2004 – 2005.[7] Đề tài cấp bộ: Phát triển thương mại điện tử ở các doanh nghiệp thành phố HCM. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 2007 – 2008.[8] Đề tài cấp bộ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp để thu hút vốn đầu tự trực tiếp của Hàn Quốc. Tham gia đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 2009 – 2010.[9] Đề tài cấp thành phố: Giải pháp thực hiện hiệu quả cam kết về mở cửa thị trường bán lẻ trên thị trường thành phổ HCM. Tham gia đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 2011 – 2012.[10] Đề tài cấp trường: Cập nhật môi trường kinh doanh năm 2014 Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Chỉnh. Năm: 2015 – 2016.
Các bài báo, báo cáo khoa học, sách và giáo trình


[1] Hợp tác kinh tế Việt Nga- Nhìn lại một chặng đường. Tạp chí Phát triến kinh tế. Năm: 2004.[2] Biến động giá: Nguyên nhân và giải pháp. Tạp chí Phát triến kinh tế. Năm: 2004.[3] Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL: Những kết quả ban đầu. Tạp chí Phát triến kinh tế. Năm: 2004.[4] Hợp tác KTQT của Việt Nam năm 2004: Một cái nhìn tổng quan. Tạp chí Phát triến kinh tế. Năm: 2004.[5] Từ vụ PMU-18 , nghĩ về quản lý ODA tại Việt Nam
. Tạp chí Phát triến kinh tế. Năm: 2006.[6] Từ vụ PMU-18, nghĩ vê công tác cán bộ ở nước ta
. Tạp chí Cộng sản. Năm: 2006.[7] Hướng tới một Cộng đồng kinh tế năng động vì sự phát triển bền vững. Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2006.[8] Vào WTO: Việt Nam được gì? Thách thức gì? Và phải làm gì? Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2006.[9] Doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Nhà xuất bản Thông tấn. Năm: 2007.[10] Giải pháp tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2007.[11] Liên kết tạo sức mạnh: Một vấn. đề trọng yếu để hội nhập KTQT. Nhà xuất bản Tổng-hợp thành phố HGM. Năm: 2007.[12] Thấy gì trong hoạt động XNK của Việt Nam sau 1 năm gia nhập WTO? Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2008.[13] Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2007: Những động thái tích cực. Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2008.[14] Giải quyết công ăn việc làm ở nông thôn – Một hướng phát triển bền vững. Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2008.[15] Làm thế nào để người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam? Tạp chí Cộng sản. Năm: 2009.[16] Ben tre Tourism: Factors and Solutions for Development. Tạp chí Economic Developlment. Năm: 2010.[17] Để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững? Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2010.[18] Nhập siêu ở Việt Nam: Đâu là những nguyên nhân và giải pháp khắc phục? Kỷ yếu hội thảo khoa học. Năm: 2010.[19] Nguyên nhân thiếu lao đông phổ thông tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bình Dương và các giải pháp khắc phục. Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2011.[20] Nhìn lại mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1991 – 2010 và những vấn đề đang đặt ra. Tạp chí Phát triển kinh tế. Năm: 2012.[21] Nhìn lại mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1991 – 2010 và những vấn đề đang đặt ra. Nhà xuất bản Kinh tế TP.
HCM
. Năm: 2012.[22] TPP – Từ những vấn đề chung đến thực tiễn của Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. HCM. Năm: 2013.[23] Làm thế nào để thu hút được nhiều hơn FDI vào nông nghiệp? Kỷ yếu hội thảo khoa học. Năm: 2013.[24] Liên kết kinh tế quốc tế theo khu vực và sự tham gia của Việt Nam? Kỷ yếu hội thảo khoa học. Năm: 2014.[25] Cộng đồng kinh tế Asean : Từ lý thuyết đen thực tiễn. Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM. Năm: 2014.[26] Liên kết 4 nhà ở ĐBSCL: Thực trạng và những vấn đề đang đặt ra. Tạp chí Kinh tế – kỷ thuật. Năm: 2014.[27] Những vấn đề đặt ra với nông nghiệp Việt nam và các giải pháp đề xuất. Tạp chí Phát triến kinh tế. Năm: 2015.[28] Cộng đồng kinh tế Asean (AEC): Thách thức và cơ hội đổi với Việt Nam. Tạp chí Kinh tế – kỷ thuật. Năm: 2015.[29] Cập nhật môi trường kinh doanh của Việt Nam 2014. Nhà xuất bản kinh tế TP.HCM. Năm: 2015.[30] Xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào EU trước thềm EVFTA có hiệu lực. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Năm: 2016.[31] Tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam có dấu hiệu chựng lại: Đâu là nguyên nhân và giải pháp khắc phục . Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật. Năm: 2016.[32] Từ việc Vương quốc Anh ra khỏi EU, nhìn lại mô hình liên kết EU. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Năm: 2016.[33] Phát triển du lịch Việt Nam trong Cộng đồng kinh tế Asean (AEC). Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. HCM. Năm: 2016.[34] ASEAN – Nửa thế kỷ tồn tại và phát triển. Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật. Năm: 2017.[35] Hội nhập vào nền kinh tế thế giới – Một biểu hiện của nền KTTT theo định hướng XHCN ở Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. HCM. Năm: 2017.