HỒ THIỆN THÔNG MINH

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 5/15/1975
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam