HÀ THẢO LY

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 06/07/1991
Chuyên môn: Ngữ văn Anh
Quốc tịch: Việt Nam