GS. Nguyễn Thiết Sơn

Giới tính: Nam
Năm sinh: 6/6/1948
Tốt nghiệp đại học tại: Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Giáo sư;