Đặng Thị Thu Trang

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh:  6/14/1995
Vị trí việc làm: Giảng viên