CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN TRÍ DĨNH

Năm sinh: 25/06/1940
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam