CAO THỊ QUỲNH GIAO

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm sinh: 7/3/1979

Chuyên môn: Tổ chức và quản lý vận tải

Chức vụ: Giảng viên