CAO THỊ NGỌC QUÍ

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 06/01/1987
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Quốc tịch: Việt Nam