CAO THỊ CẨM VÂN

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 11/16/1961
Chuyên môn: Kinh doanh và quản lý
Quốc tịch: Việt Nam