BÙI THỊ KIM DUNG

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 01/02/1991
Chuyên môn: Văn học Việt Nam
Quốc tịch: Việt Nam