BÙI NGUYÊN KHÁNH

Học hàm – học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 01/01/1955
Chuyên môn: Kinh tế đối ngoại
Quốc tịch: Việt Nam