BARTLEY THOMAS MICHAEL

Học hàm – học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 07/11/1943
Chuyên môn: Kỹ thuật
Quốc tịch: Mỹ