Đối tác quốc tế

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học quốc tế danh tiếng: Suffolk University – Boston – Hoa Kỳ, Truman State University – Missouri – Hoa Kỳ, Ritsumeikan University và Asia Pacific University – Nhật Bản, Buckinghamshire New University – Anh Quốc, University of Central Oklahoma- Anh Quốc, Huddersfield University – Anh Quốc, Dankook University – Hàn Quốc, Hanam University – Hàn Quốc…