Hệ thống đánh số khóa học

Hệ Đại học
Ngành Quản trị kinh doanh 401
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Thương mại quốc tế
Chuyên ngành Quản trị du lịch
Chuyên ngành Marketing
Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
Ngành Khoa học máy tính 101
Ngành Ngôn ngữ Anh 701
Hệ Cao đẳng
Ngành Quản trị kinh doanh C65
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Marketing
Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
Ngành Tiếng Anh C66