Tổng quan

Các nhiệm vụ nghiên cứu và quản lý khoa học của trường:
Thứ nhất, đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH): Trường sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý các hoạt động NCKH phù hợp với tình hình thực tế của Trường, bên cạnh đó còn chú trọng các quy định về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trường tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động khoa học công nghệ: xây dựng các phần mềm quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính, đặc việt là trí tuệ nhân tạo. Các nhóm nghiên cứu mạnh được xem là mũi nhọn trong việc đăng ký và thực hiện các đề tài NCKH ở các cấp, đặc biệt là các đề tài cấp Quốc gia và địa phương.

Thứ ba, gắn kết NCKH với đào tạo, đẩy mạnh hoạt động NCKH trong cán bộ trẻ và sinh viên. Tăng cường sự gắn kết giữa NCKH với hoạt động đào tạo luôn được nhà Trường quan tâm và đầu tư. Hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cho giảng viên đặc biệt là các cán bộ khoa học trẻ được tiến hành thực hiện định kỳ hằng năm. Bên cạnh đó là các hoạt động khoa học khác như: các buổi seminar chuyên đề, hội thảo khoa học, … được diễn ra thường xuyên nhằm tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu cho giảng viên theo chuẩn Quốc tế.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác trong nước, hội nhập và hợp tác quốc tế trong NCKH: Trường thường xuyên đẩy mạnh mở rộng các hoạt động này, nhằm khẳng định uy tín cũng như góp phần nâng chất lượng của các cán bộ khoa học trong Trường.