Quy định NCKH SIU & IAS

QUY ĐỊNH

Về hoạt động nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS)

Điều 1: Mục đích

1. Góp phần phát triển công tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo của SIU và IAS.
2. Hỗ trợ giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
3. Thúc đẩy sự cộng tác giữa các cá nhân, các phòng ban trong trường thông qua hoạt động NCKH.
4. Tạo điều kiện hợp tác về NCKH giữa SIU, IAS và các viện, trường, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 2: Các hình thức NCKH

1. Thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu về một vấn đề thuộc lãnh vực chuyên môn của giảng viên, hoặc các đề tài/dự án có tính chất liên ngành, có ý nghĩa đối với hoạt động chuyên môn của khoa và/hoặc đáp ứng nhu cầu của xã hội.
2. Thực hiện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội.
3. Viết sách, tài liệu tham khảo, tài liệu giảng dạy về những môn học của khoa/bộ môn.
4. Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt một phần hay toàn bộ các sách, bài báo để phục vụ công tác giảng dạy.
5. Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. 6. Tham gia và trình bày tham luận tại các hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

Điều 3: Trách nhiệm của nhà khoa học

1. Nhà khoa học có đề tài nghiên cứu được Hội đồng khoa học của SIU và IAS duyệt phải tuân thủ các quy định của SIU và IAS về nghiên cứu khoa học trong quá trình thực hiện đề tài, có trách nhiệm hoàn thành đề tài theo đúng kế hoạch đã đăng ký, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đề tài với Bộ phận quản lý NCKH. Nhà khoa học chịu trách nhiệm cá nhân về mặt học thuật đối với các kết quả nghiên cứu.
2. Tôn trọng các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu, tuyệt đối không đạo văn dưới bất cứ hình thức nào và ở bất cứ mức độ nào. Phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, tuân thủ các quy định về trích dẫn nguồn tư liệu theo các quy định và chuẩn mực quốc tế. Không ngụy tạo số liệu và tư liệu gốc.
3. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về tài chính, sở hữu trí tuệ, quyền tác giả.

Điều 4: Trách nhiệm của Bộ phận quản lý NCKH

1. Đề ra các định hướng, chương trình, đề tài nghiên cứu phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và năng lực NCKH của giảng viên.
2. Hỗ trợ giảng viên NCKH, tổ chức các hoạt động NCKH cho giảng viên.
3. Phát triển các dự án hợp tác NCKH, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất với các đối tác trong và ngoài nước.
4. Hội đồng khoa học có nhiệm vụ xác định các hướng nghiên cứu của SIU và IAS.
5. Hội đồng khoa học có nhiệm vụ thiết lập và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong NCKH, tiến tới xây dựng các nhóm nghiên cứu xuyên quốc gia.

Điều 5: Quy trình, thủ tục đăng ký và xét duyệt đề tài NCKH

Mọi đề tài nghiên cứu khoa học trước khi được cấp kinh phí đều phải thực hiện quy trình sau đây:
1. Cá nhân hoặc nhóm nhà khoa học có thể đăng ký đề tài theo định hướng nghiên cứu của SIU, IAS hoặc theo những đề xuất riêng.
2. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài bao gồm:
– Bản đăng ký và thuyết minh đề tài nghiên cứu được thực hiện theo mẫu NCKH 01.
– Thời gian thực hiện các đề tài: từ 12 tháng đến 24 tháng.
– Đề cương nghiên cứu cần làm rõ: tính chất hợp lệ, hợp pháp của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu; kết quả dự kiến, thời gian thực hiện và số giờ lao động dành cho việc thực hiện; nguồn kinh phí và số tiền dự kiến (dự trù kinh phí theo mẫu NCKH 02).
– Nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCKH cho Bộ phận quản lý NCKH, Bộ phận quản lý NCKH lập danh sách gửi Hội đồng khoa học SIU và IAS.
3. Hội đồng khoa học SIU và IAS tổ chức bảo vệ đề cương và xét duyệt đề tài. Trong hội đồng khoa học cần có chuyên gia về lãnh vực nghiên cứu của đề tài cho ý kiến phản biện. Chuyên gia này có thể là giảng viên trong SIU, IAS hoặc khách mời bên ngoài. Dựa trên ý kiến của phản biện và của Hội đồng khoa học, chủ tịch Hội đồng khoa học ra quyết định về việc lựa chọn đề tài nghiên cứu. Tiêu chí lựa chọn là:
– Đề tài nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của SIU và IAS, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có tính mới và cấp thiết;
– Đề tài nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của xã hội, có giá trị khoa học và thực tiễn, có tính mới và cấp thiết; có giá trị xã hội;
– Mục tiêu nghiên cứu được xác định rõ ràng, cụ thể. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu có tính chất khả thi;
– Phương pháp nghiên cứu phù hợp;
– Dự toán hợp lý.
Sau khi được chọn, tác giả hoặc nhóm tác giả hoàn thiện bản thuyết minh đề tài, Bộ phận quản lý NCKH tập hợp các hồ sơ các đề tài và gửi Hội đồng khoa học SIU và IAS xét duyệt lần cuối. Đề tài được cấp kinh phí thực hiện khi có chấp thuận của Hội đồng khoa học SIU và IAS cũng như của Hội đồng Quản trị SIU và IAS. Nguồn kinh phí cấp cho đề tài có thể lấy từ ngân sách NCKH do Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) tài trợ, hay từ các sở, ngành và đối tác bên ngoài.

Điều 6: Thực hiện đề tài

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài được thực hiện hai lần: giữa kỳ và cuối kỳ. Hội đồng khoa học xem xét tiến độ thực hiện và việc sử dụng kinh phí, quyết định cho đề tài tiếp tục, điều chỉnh hay không thực hiện nữa. Hội đồng khoa học thông báo quyết định cho Bộ phận quản lý NCKH.
Chủ nhiệm đề tài cần lập văn bản báo cáo Hội đồng khoa học về những dự định thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài:
– Thay đổi về mục tiêu và phạm vi nghiên cứu;
– Thay đổi về nhân sự chủ chốt;
– Thay đổi về dự toán ngân sách. Những thay đổi này chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng khoa học và được Hội đồng Quản trị SIU và IAS phê duyệt.

Điều 7: Bảo vệ và nghiệm thu đề tài

1. Sau khi hoàn thành đề tài, nhà khoa học/nhóm nhà khoa học sẽ trình bày kết quả nghiên cứu với sự tham dự của Hội đồng khoa học, những người quan tâm ở trong và ngoài SIU, IAS. Dựa trên ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các tác giả bổ sung sửa chữa để hoàn thiện báo cáo.
2. Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học, SIU & IAS sẽ thành lập hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài. Số lượng thành viên hội đồng là từ 5 đến 7 người. Trong thành viên của hội đồng phải có ít nhất 02 chuyên gia thuộc lãnh vực khoa học của đề tài. Phải có ít nhất 1/3 thành viên hội đồng là người ngoài SIU và IAS.

Điều 8: Công bố kết quả nghiên cứu

Bản tóm tắt kết quả nghiên cứu viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được công bố trên trang website của SIU và IAS; Bản tin khoa học của GAIE. Khuyến khích tác giả công bố kết quả nghiên cứu này trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín ở trong nước và quốc tế. Bộ phận quản lý NCKH có trách nhiệm hỗ trợ tác giả trong việc biên tập bản tóm tắt kết quả nghiên cứu phù hợp với các quy định và chuẩn mực của tạp chí quốc tế.