Lịch báo cáo khóa luận văn tốt nghiệp năm 2013 (khóa 2)

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC KHÓA 2
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG
NHÓM I Monday
29/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ
– Ủy viên: Th.S Lê Hướng Dương
Galileo Hall
NHÓM II Monday
29/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ
– Ủy viên: Th.S Lê Hướng Dương
Galileo Hall
NHÓM III Monday
29/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: PGS. Phước Minh Hiệp,
– Thư ký HĐ: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
– Ủy viên: Th.S Trần Văn Bá
Marie Curie Hall
NHÓM IV Monday
29/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: PGS. Phước Minh Hiệp,
– Thư ký HĐ: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
– Ủy viên: Th.S Trần Văn Bá
Marie Curie Hall
NHÓM V Tuesday
30/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: PGS. Phước Minh Hiệp,
– Thư ký HĐ: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
– Ủy viên: Th.S Trần Văn Bá
Marie Curie Hall
NHÓM VI Tuesday
30/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ
– Ủy viên: Th.S Lê Hướng Dương
Galileo Hall

Ghi chú

 • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 13/7/2013.
CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI HỌC KHÓA 2
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG
NHÓM VII Monday
29/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Mỹ Chương
– Ủy viên: Th.S Trần Thị Trúc Lan
Conference Hall
NHÓM XIII Monday
29/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Mỹ Chương
– Ủy viên: Th.S Trần Thị Trúc Lan
Conference Hall
NHÓM IX Wednesday
31/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
– Thư ký HĐ: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
– Ủy viên: Th.S Trần Thị Trúc Lan
Conference Hall
NHÓM X Wednesday
31/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Mỹ Chương
– Ủy viên: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
Conference Hall

Ghi chú

 • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 13/7/2013.
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐẠI HỌC KHÓA 2
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG
1.Lê Mẫn Đạt
2.Trần Anh Việt Mỹ
Wednesday
31/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: ThS. Trần Bá Nhiệm
– Thư ký HĐ: Th.S Trần Anh Dũng
– Ủy viên: Th.S Đinh Xuân Lâm
Marie Curie Hall

Ghi chú

 • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 13/7/2013.
NGÀNH TIẾNG ANH – ĐẠI HỌC KHÓA 2
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG
1. Hà Thảo Ly
2. Nguyễn Ngọc Huyền Ngân
3. Lê Đoàn Anh Thơ
4. Tôn Nguyễn Quỳnh Uyên
01/08/2013
9:00 – 10:00am
– Chủ tịch HĐ: Th.S. Nguyễn Minh Trang
– Thư ký HĐ: Th.S. Nguyễn Thị Ngọc Yến
– Ủy viên: Th.S. Trần Công Hoàng
Galileo Hall

Ghi chú

 • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 13/7/2013.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn