LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 – ĐẠI HỌC KHÓA 8 – CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH)

ĐẠI HỌC KHÓA 8

 

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

1. Trần Công Danh
2. Chung Ngân Đình
3. Tôn Thất Vũ Luân

Wednesday
24/07/2019
(1:30pm – 5:00pm)

  • Chủ tịch HĐ: TS. Jose Rewel Santural
  • Thư ký HĐ: TS. Nguyen Hoang Tien
  • Ủy viên: ThS. Abhishek Mishra

Marie Curie Hall
(5th floor – Lewis Campus)

Ghi chú

  • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (Đại học khóa 8)
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

HCMC, July 20, 2019
CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn