LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 – ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 8

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH – ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA 8

 

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

NHÓM 1

Monday
29/07/2019
(7:30am – 11:30am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
 • Thư ký HĐ: TS. Mikyu Kang
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Long Tiên

James Tobin Hall
(4th floor – Lewis Campus)

NHÓM 2

Monday
29/07/2019
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
 • Thư ký HĐ: TS. Mikyu Kang
 • Ủy viên: ThS. Nguyen Thi Kim Chung

James Tobin Hall
(4th floor – Lewis Campus)

NHÓM 3

Tuesday
30/07/2019
(7:30am – 11:30am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng
 • Thư ký HĐ: TS. Mikyu Kang
 • Ủy viên: ThS. Nguyen Thi Kim Chung

James Tobin Hall
(4th floor – Lewis Campus)

Ghi chú

 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (Đại học khóa 8),(Cao đẳng khóa 8)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.

HCMC, July 20, 2019
CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn