LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC KHÓA 7, CAO ĐẲNG KHÓA 8

 

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

NHÓM 1

Monday
30/07/2018
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Phạm Quang Trường

Paul A Samuelson Hall

NHÓM 2

Monday
30/07/2018
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Phạm Quang Trường

Paul A Samuelson Hall

NHÓM 3

Monday
30/07/2018
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Vòng Thình Nam
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Earle Raymond Hedrick Hall

NHÓM 4

Tuesday
31/07/2018
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Phạm Quang Trường

Paul A Samuelson Hall

NHÓM 5

Tuesday
31/07/2018
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Vòng Thình Nam
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Earle Raymond Hedrick Hall

NHÓM 6

Monday
30/07/2018
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Vòng Thình Nam
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Earle Raymond Hedrick Hall

NHÓM 7

Tuesday
31/07/2018
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Vòng Thình Nam
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Earle Raymond Hedrick Hall

Ghi chú

 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (Đại học khóa 7 , cao đẳng khóa 8)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 2 cuốn cho trường kèm file mềm hạn chót ngày 14/7/2018.

HCMC, July 5, 2018
CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn