Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2014 QTKD – ĐH khóa 3

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC KHÓA 3

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

NHÓM 1

 Monday
28/07/2014
(8:00am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Phước Minh Hiệp
 • Thư ký HĐ: ThS. Vòng Thình Nam
 • Ủy viên: ThS. Lê Hướng Dương

Conference Hall

NHÓM 2

Monday
28/07/2014
(8:00am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Aristotle Hall

NHÓM 3

 Monday
28/07/2014
(2:00pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Phước Minh Hiệp
 • Thư ký HĐ: ThS. Vòng Thình Nam
 • Ủy viên: ThS. Lê Hướng Dương

Conference Hall

NHÓM 4

Monday
28/07/2014
(2:00pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Aristotle Hall

NHÓM 5

 Tuesday
29/07/2014
(8:00am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Phước Minh Hiệp
 • Thư ký HĐ: ThS. Vòng Thình Nam
 • Ủy viên: ThS. Lê Hướng Dương

Conference Hall

NHÓM 6

Tuesday
29//07/2014
(8:00am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Trần Văn Bá

Aristotle Hall

NHÓM 7

Tuesday
29//07/2014
(2:00pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Phước Minh Hiệp
 • Thư ký HĐ: ThS. Vòng Thình Nam
 • Ủy viên: ThS. Lê Hướng Dương

Conference Hall

NHÓM 8

Tuesday
29//07/2014
(2:00pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Trần Văn Bá

Aristotle Hall

Ghi chú

 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 12/7/2014.

HCMC, July 2, 2014
CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn