Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2014 – Ngành quản trị kinh doanh – CĐ Khóa 4

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – CAO ĐẲNG KHÓA 4

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

PHÒNG

NHÓM 2

 Wednesday
30/07/2014
(8:00am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Earle Raymond Hedrick Hall

NHÓM 3

Wednesday
30/07/2014
(2:00pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Earle Raymond Hedrick Hall

NHÓM 1

Thursday
31/07/2014
(8:00am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Trần Văn Bá

Earle Raymond Hedrick Hall

Ghi chú

 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 12/7/2014.

HCMC, July 2, 2014
CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn