Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2013 (khóa 2)

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC KHÓA 2
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG
NHÓM I Monday
29/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ
– Ủy viên: Th.S Lê Hướng Dương
Galileo Hall
NHÓM II Monday
29/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ
– Ủy viên: Th.S Lê Hướng Dương
Galileo Hall
NHÓM III Monday
29/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: PGS. Phước Minh Hiệp,
– Thư ký HĐ: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
– Ủy viên: Th.S Trần Văn Bá
Marie Curie Hall
NHÓM IV Monday
29/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: PGS. Phước Minh Hiệp,
– Thư ký HĐ: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
– Ủy viên: Th.S Trần Văn Bá
Marie Curie Hall
NHÓM V Tuesday
30/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: PGS. Phước Minh Hiệp,
– Thư ký HĐ: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
– Ủy viên: Th.S Trần Văn Bá
Galileo Hall
NHÓM VI Tuesday
30/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Văn Mỹ
– Ủy viên: Th.S Lê Hướng Dương
Galileo Hall

Ghi chú

  • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
  • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
  • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 13/7/2013.
CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI HỌC KHÓA 2
NHÓM SINH VIÊN BÁO CÁO NGÀY BÁO CÁO HỘI ĐỒNG PHÒNG
NHÓM VII Monday
29/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Mỹ Chương
– Ủy viên: Th.S Trần Thị Trúc Lan
Conference Hall
NHÓM XIII Monday
29/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Mỹ Chương
– Ủy viên: Th.S Trần Thị Trúc Lan
Conference Hall
NHÓM IX Wednesday
31/07/2013
(8:00am – 11:00am)
– Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
– Thư ký HĐ: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
– Ủy viên: Th.S Trần Thị Trúc Lan
Conference Hall
NHÓM X Wednesday
31/07/2013
(2:00pm – 5:00pm)
– Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
– Thư ký HĐ: Th.S Nguyễn Mỹ Chương
– Ủy viên: Th.S Ngụy Thị Sao Chi
Conference Hall

Ghi chú

  • Địa điểm báo cáo khóa luận tại cơ sở Lewis campus (8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2).
  • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
  • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 13/7/2013.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn