LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2015

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC KHÓA 4

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

 

PHÒNG
 

NHÓM 1

 Wednesday
29/07/2015
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Lê Hướng Dương

Paul A Samuelson Hall

NHÓM 3

 Wednesday
29/07/2015
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Phước Minh Hiệp
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Earle Raymond Hedrick Hall

NHÓM 2

 Wednesday
29/07/2015
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Lê Hướng Dương

Paul A Samuelson Hall

NHÓM 4

 Wednesday
29/07/2015
(1:30pm – 5:00pm)

 • Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Phước Minh Hiệp
 • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
 • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Earle Raymond Hedrick Hall

NHÓM 5

 Thursday
30/07/2015
(7:30am – 11:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Lê Hướng Dương

Earle Raymond Hedrick Hall

NHÓM 6

Thursday
30/07/2015
(1:30am – 5:00am)

 • Chủ tịch HĐ: TS. Trần Thanh Toàn
 • Thư ký HĐ: ThS. Chu Bảo Hiệp
 • Ủy viên: ThS. Lê Hướng Dương

Earle Raymond Hedrick Hall

Ghi chú

 • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
 • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
 • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 18/7/2015.

HCMC, July 6, 2015
CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn