LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG 2015

LỊCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2015

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – CAO ĐẲNG KHÓA 5

NHÓM SINH VIÊN
BÁO CÁO

NGÀY BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG

 

PHÒNG
 

NHÓM 1

 Thursday
30/07/2015
(7:30am – 11:00am)

  • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
  • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
  • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Paul A Samuelson Hall

NHÓM 2

 Thursday
30/07/2015
(1:30pm – 5:00pm)

  • Chủ tịch HĐ: TS. Lê Văn Bảy
  • Thư ký HĐ: ThS. Nguyễn Văn Mỹ
  • Ủy viên: ThS. Nguyễn Mỹ Chương

Paul A Samuelson Hall

Ghi chú

  • Sinh viên lưu ý xem danh sách sinh viên làm khóa luận theo nhóm (đính kèm)
  • Sinh viên có mặt trước giờ báo cáo khóa luận 30 phút, trang phục lịch sự.
  • Nộp Khóa luận tốt nghiệp 1 cuốn cho giảng viên hướng dẫn; 1 cuốn nộp cho trường hạn chót ngày 18/7/2015.

HCMC, July 6, 2015
CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn