Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính

Thực  tập

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho sinh viên học xong học kỳ 7 đối với bậc đại học và học xong học kỳ 5 đối với sinh viên bậc cao đẳng. 1. Trường tổ [...]

Thực tập thực tế

Thực tập thực tế Thực tập thực tế được áp dụng cho sinh viên đại học đã học xong học kỳ 4 (*), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, áp dụng các kiến [...]

Go to Top