Khoa Kỹ thuật & Khoa học máy tính

Thông báo

2811, 2020

HỘI THI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG LẬP TRÌNH SIU 2020

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 1. Mục đích: Nhằm khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm nhất, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học quốc tế Sài [...]

Go to Top