Thời khóa biểu chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

Học kì I – năm 2023-2024 – Tiếng Anh kỹ năng – Học cải thiện
Học kì I – năm 2023-2024 – Tiếng Anh kỹ năng
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành quản trị khách sạn
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành kế toán
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì phụ – năm 2022-2023 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành kế toán
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành kế toán
Học kì phụ – năm 2022-2023 – Ngành kế toán
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì phụ – năm 2022-2023 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành quản trị khách sạn
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành quản trị khách sạn
Học kì phụ – năm 2022-2023 – Ngành quản trị khách sạn
Học kì I – năm 2022-2023 – Tiếng Anh kỹ năng
Học kì II – năm 2022-2023 – Tiếng Anh kỹ năng
Học kì phụ – năm 2022-2023 – Tiếng Anh kỹ năng
Học kì I – năm 2023-2024 – Tiếng Anh kỹ năng – Học cải thiện
Học kì I – năm 2023-2024 – Tiếng Anh kỹ năng
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành quản trị khách sạn
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành kế toán
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành kế toán
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành quản trị khách sạn
Học kì I – năm 2022-2023 – Tiếng Anh kỹ năng
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành kế toán
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành quản trị khách sạn
Học kì II- năm 2022-2023 – Tiếng Anh kỹ năng
Thời khóa biểu học kỳ phụ 2020-2021- Môn chung
Thời khóa biểu học kỳ phụ 2020-2021
Thời khóa biểu học kỳ phụ 2020-2021 – Tiếng Anh kỹ năng
Học kì II – năm 2021-2022 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2021-2022 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì II – năm 2021-2022 – Ngành kế toán
Học kì II – năm 2021-2022 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì II – năm 2021-2022 – Ngành quản trị khách sạn
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì II – năm 2021-2022
Học kì I – năm 2021-2022 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2021-2022 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì I – năm 2021-2022 – Ngành kế toán
Học kì I – năm 2021-2022 – Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Học kì I – năm 2021-2022 – Ngành quản trị khách sạn
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì I – năm 2021-2022
Học kì I – năm 2023-2024 – Tiếng Anh kỹ năng – Học cải thiện
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2023-2024 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành quản trị kinh doanh
Học kì I – năm 2022-2023 – Tiếng Anh kỹ năng
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành luật kinh tế
Học kì phụ – năm 2022-2023 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2022-2023 – Ngành quản trị kinh doanh
Thời khóa biểu học kỳ phụ 2020-2021- Môn chung
Học kì II – năm 2021-2022 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2021-2022
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì II – năm 2021-2022
Học kì I – năm 2021-2022 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2021-2022
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì I – năm 2021-2022
Thời khóa biểu học kỳ phụ HKII 2020-2021 – Tiếng Anh kỹ năng – Học online từ ngày 07/06/2021
Thời khóa biểu học kỳ phụ HKII 2020-2021 – Học online từ ngày 07/06/2021
Thời khóa biểu HKII 2020-2021 – Học online từ ngày 10/05/2021
Thời khóa biểu HKII 2020-2021 – Tiếng Anh kỹ năng – Học online từ ngày 10/05/2021
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì II – năm 2020-2021
Học kì II – năm 2020-2021 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2020-2021
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì I – năm 2020-2021
Học kì I – năm 2020-2021 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2020-2021
Tiếng Anh kỹ năng đầu khóa năm 2020-2021

Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2022-2023 – Ngành quản trị kinh doanh
Thời khóa biểu học kỳ phụ 2020-2021 – Ngành luật kinh tế
Thời khóa biểu học kỳ phụ 2020-2021 – Môn chung
Học kì II – năm 2021-2022 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2021-2022
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì II – năm 2021-2022
Tiếng Anh pháp lý – Học kì II – năm 2021-2022
Học kì I – năm 2021-2022 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2021-2022
TIếng Anh kỹ năng – Học kì I – năm 2021-2022
TIếng Anh pháp lý – Học kì I – năm 2021-2022
Thời khóa biểu học kỳ phụ HKII 2020-2021 – Tiếng Anh kỹ năng – Học online từ ngày 07/06/2021
Thời khóa biểu HKII 2020-2021 – Học online từ ngày 10/05/2021
Thời khóa biểu HKII 2020-2021 – Tiếng Anh kỹ năng – Học online từ ngày 10/05/2021
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì II – năm 2020-2021
Học kì II – năm 2020-2021 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2020-2021
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì I – năm 2020-2021
Học kì I – năm 2020-2021 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2020-2021
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì II – năm 2019-2020
Học kì II – năm 2019-2020 – Ngành luật kinh tế
Học kì II – năm 2019-2020
Tiếng Anh kỹ năng – Học kì I – năm 2019-2020
Học kì I – năm 2019-2020 – Ngành luật kinh tế
Học kì I – năm 2019-2020