Giới thiệu

Sứ mạng

Đào tạo ra những cử nhân giỏi chuyên môn, hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt, có tư duy phản biện, tư duy liên ngành và khả năng làm việc trong các tổ chức trong và ngoài nước.

Giá trị cốt lõi

Khoa Kinh doanh và Luật theo đuổi sự xuất sắc trong học thuật cùng với những giá trị thực tiễn.

Năng lực – Mỗi thành viên trong Khoa không ngừng phát triển kỹ năng và kiến thức ngành bằng cách tham gia những hoạt động nghiên cứu có liên quan.

Trách nhiệm – Mỗi thành viên trong Khoa nhiệt tâm đảm nhận trách nhiệm phục vụ sinh viên qua việc thiết kế chương trình đào tạo khoa học và chung tay xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng cao.

Sáng tạo – Liên tục cải thiện mọi lĩnh vực của Khoa là mục tiêu chung để hướng tới sự xuất sắc trong đào tạo. Đội ngũ giảng viên và nhân viên của Khoa sẽ không ngừng nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.

Liêm chính – Lãnh đạo, giảng viên, nhân viên luôn coi trọng chuẩn mực đạo đức. Trung thực, liêm chính và nhân phẩm là những phẩm chất hàng đầu trong tương tác với lãnh đạo, đồng nghiệp, sinh viên, phụ huynh, và những thành viên khác trong cộng đồng Trường; luôn tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức theo quy định của Trường.

Phục vụ – Cam kết đem lại giá trị cho cộng đồng thông qua giảng dạy và chia sẻ kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm nhằm giúp đỡ mọi người.

Đa dạng – Tôn trọng quyền lợi, văn hóa, và nhân phẩm của tất cả thành viên thuộc cộng đồng Trường và xã hội; tôn trọng sự đa dạng, tập thể hóa và hợp tác.