Hướng dẫn cách xem thời khóa biểu cho sinh viên khóa 10

TKB khoa quản trị kinh doanh – Học kì I – năm 2017-2018

TKB khoa công nghệ thông tin – Học kì I – năm 2017-2018

Hướng dẫn xem thời khóa dành cho sinh viên khóa 10

* Lưu ý: Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho khoa quản trị kinh doanh. Các khoa còn lại làm tương tự.

Bước 1: Vào trang http://www.siu.edu.vn –> Khoa –> Khoa quản trị kinh doanh

Bước 2: Tại trang http://www.siu.edu.vn/vi-VN/quan-tri-kinh-doanh –> Sinh viên –> Thời khóa biểu

Bước 3: Tại trang http://www.siu.edu.vn/vi-VN/quan-tri-kinh-doanh/thoi-khoa-bieu/669 –> chọn chương trình mình theo học ( Theo hình thì chọn đại học )

Bước 4: Tại trang http://www.siu.edu.vn/vi-VN/quan-tri-kinh-doanh/thoi-khoa-bieu/dai-hoc/669/1414 –> chọn thời khóa biểu của khóa mình theo môn học của học kỳ (hình chọn khóa 10 – học kỳ 1 năm 2017-2018).

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn